marți, 27 ianuarie 2015

Bacalaureat 2015: Model de subiect Limba şi literatura română – proba E– probă scrisă PROFIL UMAN


Probă scrisă – Limba si literatura română
 MODEL DE SUBIECT BACALAUREAT 2015

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaț ională – Profilul pedagogic


MODEL DE SUBIECT LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2015

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Citeste următorul text:


Am scris iubire? Iartă ... citește: adorare ...
Sus, pân’ la tine, unde râvnește al meu dor,
Cuvântul e omidă când eu îl vreau condor,
Să spintece vremi, spații cu geniul în gheare "
Stă necurmat în poartă-ți, cu ochii la ospețe,
Și-ți cere milă Timpul, hainul cerșetor;
În scârnava lui mână, tot mai nepăsător
Tu zilnic zvârli fărâme din marea-ți frumusețe "
Nu-s rege, nu am aur să-mprăștii, nici onoruri;
Atât: eternitatea mi-e singura unealtă
Să nemuresc în spirit icoana ta înaltă,
Sub ea să-nghețe vecii cu cârdul lor de zboruri,
Să-nmărmurească lumea de o iubire, care "
" Iar scriu iubire! Iartă " citește: disperare!
(V. Voiculescu, Sonetul CCXX)

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerin e cu privire la text:

1. Numeste câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: milă și nepăsător.
2 puncte
2. Explică rolul cratimei din structura: să-nghețe. 2 puncte
3. Construieste un enun în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului lume. 2 puncte
4. Transcrie două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat. 4 puncte
5. Precizează tema poeziei și un motiv literar prezent în textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvențe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic. 4 puncte
7. Prezintă semnifica ia a două figuri de stil diferite din primele sase versuri din textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultimele șase versuri, prin evidențierea relației dintre ideea
poetică și mijloacele artistice. 4 puncteSUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre destinul cărții tipărite într-o societate digitalizată.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respec i structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai con inutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii fa ă de
problematica pusă în discu ie, enun area si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si
de punctua ie) si precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica
pusă în discuție.


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezin i relația dintre două personaje
dintr-un roman al experienței studiat.

             În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul
studiat;
– eviden ierea, prin două episoade/citate/secven e comentate, a modului în care evoluează rela ia
dintre cele două personaje;
– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziție si de limbaj ale romanului studiat,
semnificative pentru analiza rela iei dintre cele două personaje (de exemplu: incipit, final, perspectivă
narativă, ac iune, conflict, rela ii temporale si spa iale, modalită i de caracterizare a personajelor,
registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
– sus inerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului studiat se reflectă în evolu ia
rela iei dintre cele două personaje.


Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conț inutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinț ă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilită,i de
analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuația – 2 puncte; asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind
numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte si să dezvolte subiectul propus.