marți, 27 ianuarie 2015

Bacalaureat 2015: Model de subiect Limba şi literatura română – proba E– probă scrisă PROFIL REAL


Probă scrisă – Limba si literatura română
 MODEL DE SUBIECT BACALAUREAT 2015

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera voca ională – Toate profilurile (cu excep ia profilului pedagogic)

Examenul de bacalaureat naț ional 2015 - Proba E. a) Limba si literatura română


MODEL DE SUBIECT LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2015

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Citeste următorul text:


Ce frumos si-azi-noapte, draga mea ... Afară
Linistea de aur se plimba pe drum.
Mii si mii de gânduri se făceau de pară,
Din adânc, pământul aducea parfum.
Am stat iar tot singur – numai eu cu mine –
Noaptea era-naltă, sufletul la fel.
Până-n depărtare, iarăsi nu stiu cine,
Luase codru-n bra"e si dormea cu el.
Se făcuse noapte, una de mărgele ...
Luminând, un astru lumea căuta.
Barca lunii goală, într-un stuf de stele,
De nimic legată, tainic aștepta. [(]
Ce păcat că n-ai fost. Din tării uitate,
Despre ziuă, timpul, care nu dormea,
A suflat în stele de le-a stins pe toate,
A luat barca lunii si-a plecat cu ea.

(Virgil Carianopol, Iarăsi)


Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerin e cu privire la text:

1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: parfum și singur.-2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvența: Până-n depărtare. -2 puncte
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul noapte.-2 puncte
4. Transcrie două mărci lexico-gramaticale ale subiectivită ii prezente în textul dat. -4 puncte
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. -4 puncte
6. Selectează două secvențe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului
poetic. -4 puncte
7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din strofa a treia a textului dat. -4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric. -4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofă a textului, prin eviden ierea rela iei dintre ideea
poetică si mijloacele artistice. -4 puncte


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul prietenilor pentru un
adolescent.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respec i structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai con inutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii fa ă de
problematica pusă în discu ie, enun area si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si
de punctua ie) si precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica
pusă în discuție.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinți relația dintre două personaje
dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă, I. L. Caragiale sau Ioan Slavici.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din
textul narativ studiat;
– eviden ierea, prin două episoade/citate/secven e comentate, a modului în care evoluează
rela ia dintre cele două personaje;
– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziție si de limbaj ale textului narativ
studiat, semnificative pentru analiza rela iei dintre cele două personaje (de exemplu: incipit, final,
perspectivă narativă, ac iune, conflict, rela ii temporale si spa iale, modalită i de caracterizare a
personajelor, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
– sus inerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se
reflectă în evolu ia rela iei dintre cele două personaje.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conț inutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerin ă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilită"i de
analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctua"ia – 2 puncte; asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind
numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte si să dezvolte subiectul propus.
Barem de evaluare si de notare •  Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerin elor.
 •  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă frac iuni de punct.
 •  Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împăr irea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: parfum – mireasmă; singur – solitar) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secven a indicată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; căderea unei vocale) 2 puncte
3. construirea oricărui enun în care se foloseste corect o locu iune/expresie cu substantivul indicat
2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivită ii
prezente în textul dat (de exemplu: am stat, eu etc.) 2x2p=4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
noaptea, singurătatea) 2x2p=4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secven e care conturează dimensiunea temporală
a imaginarului poetic (de exemplu: Ce frumos si-azi-noapte; Noaptea era-naltă) 2x2p=4 puncte
7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din strofa a treia a textului
dat 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnifica iei fiecărei figuri de stil identificate
2x1p=2 puncte
8. – câte 1 punct pentru men ionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat
(de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei si sentimente; prezen a instan ei
comunicării lirice – eul liric) 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea cu câte un exemplu din textul dat a fiecăreia dintre cele două
trăsături men ionate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea ultimei strofe, prin evidențierea relației dintre ideea poetică si mijloacele artistice
3 puncte

 •  comentare nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 3 p.
 •  comentare schematică, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 2 p.
 •  încercare de comentare 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

 • formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enun area si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare part ial adecvată 2 p. 4 puncte
 •  utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locu iuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivită ii evaluative, conjunc ii/locu iuni conjunc ionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare part ial adecvată 2 p. 4 puncte

− conț inutul argumentării:

 •  formularea ipotezei/a propriei opinii fa ă de problematica propusă 2 puncte
 •  câte 3 puncte pentru enun area fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei 2x3p=6 puncte
 • câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enun ate 2x3p=6 puncte
 •  formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare si a precizării privind numărul de cuvinte:

 •  registrul stilistic adecvat cerin ei 1 punct
 •  respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greseli – 1 p.; 3 sau mai multe greseli – 0 p.) 2 puncte
 • respectarea normelor de ortografie si de punctua ie (0-1 greseli ortografice si de punctua tiei – 2 p.; 2 greseli – 1 p.; 3 sau mai multe greseli – 0 p.) 2 puncte
 •  respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica
pusă în discuție.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conținut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre
personajele alese din textul narativ studiat 2x2p=4 puncte

(Cele două puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:

 •  prezentare nuanțată si adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2 p.
 •  prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 1 p.)

– eviden ierea, prin două episoade/citate/secven e comentate, a modului în care evoluează rela ia
dintre cele două personaje 4 puncte

 • prezentarea evoluției relației dintre personaje si ilustrarea acesteia prin două episoade/citate/secvențe comentate 4 p.
 •  prezentarea evoluției rela"iei dintre personaje si ilustrarea printr-un episod/citat/secven"ă comentat/comentată 2 p.
 •  simpla numire a unor episoade/secven"e sau tendin"a de rezumare 1 p.

– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziție si de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru analiza rela iei dintre cele două personaje 4x1p=4 puncte
– sus inerea adecvată și nuanțată a opiniei 4 p./încercare de sus inere a opiniei 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte


Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins si încheiere, în
care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
 •  2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
 • 1 punct pentru text vag organizat, fără evidențierea trecerii de la o idee la alta
− abilităț i de analiză si de argumentare 3 puncte

 •  3 puncte pentru relație adecvată între idee si argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante
 •  2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee si argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante
 •  1 punct pentru relație nerelevantă între idee si argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctua ia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− asezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte si să dezvolte subiectul propus.